Bộ Thông tin và Truyền thông - Chương trình Chuyển đổi số Quốc gia
Bộ lọc Xóa
Bộ lọc
Khóa học test Popup
icon 15 phút icon 2 Học viên
Khóa học test Popup
Tập huấn chuyển đổi số quận Ngô Quyền năm 2024
icon 05 phút icon 5 Học viên
Tập huấn chuyển đổi số quận Ngô Quyền năm 2024  
CĐS Bắc Ninh - Kỹ năng số trong cơ quan nhà nước
icon 30 phút icon 1 Học viên
Yêu cầu phát triển Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số đòi hỏi CBCC cần có những thay đổi cơ bản. Nguồn lực con người và thông tin, mức độ sẵn sàng của CBCC trong chuyển đổi số trở thành những nhân tố cơ bản cho năng lực cạnh tranh. Sự phát triển của không gian số thống nhất, liên thông, quy trình giải quyết công việc trên môi trường số, ứng dụng các công nghệ số đòi hỏi CBCC phải nâng cao năng lực và cần có thêm những năng lực, kỹ năng mới.
DXKN02: Kỹ năng an toàn số
icon 09 giờ 12 phút icon 1326 Học viên
Khóa học cung cấp thông tin về nhận thức an toàn thông tin trong môi trường số, cách bảo vệ bản thân trong môi trường số; và những kiến thức, kỹ năng để tham gia môi trường số an toàn – bảo mật – hợp pháp
DXDL06: Kết nối và chia sẻ dữ liệu
icon 11 giờ 24 phút icon 1244 Học viên
Khóa học cung cấp thông tin về chia sẻ dữ liệu và các quy định pháp lý và kỹ thuật về chia sẻ dữ liệu. Mô hình kết nối, trao đổi dữ liệu, các tiêu chuẩn về kết nối, chia sẻ dữ liệu. Cách thức xây dựng tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật về cấu trúc dữ liệu chia sẻ.
DXKN01: Khung kỹ năng số cơ bản
icon 12 giờ 00 phút icon 1529 Học viên
Khóa học cung cấp những kỹ năng quản lý thông tin, dữ liệu trên môi trường số, kỹ năng học tập trên môi trường số, kỹ năng sáng tạo nội dung số
DXDL02: Dữ liệu mở
icon 06 giờ 55 phút icon 1329 Học viên
Dữ liệu mở
DXDL05: Quản trị dữ liệu
icon 13 giờ 36 phút icon 1117 Học viên
Quản trị dữ liệu
DXDL01: Dữ liệu số
icon 07 giờ 30 phút icon 1459 Học viên
Dữ liệu số